Follow

La akvaj pokemonoj venkis la fajrajn pokemonojn malgraŭ la potenco de Charizard.
Mi fariĝis ĝin konfuza kaj poste ĝi maltrafis siajn atakojn.

Sign in to participate in the conversation
esperanto.masto.host

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!