Follow

Hodiaŭ ni prifestis Kristnasko en napola restoracio ĉe marbordo.

Poste, mi ludis kun miaj filoj ludon ke nomiĝas Siam. En ĉi-tiu ludo, rinoceroj kaj elefantoj penas puŝi ŝtonblokojn.

Sign in to participate in the conversation
esperanto.masto.host

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!