Follow

La napolaj stratoj estas tre malpuraj.

Trairi ĝin kun knaboj kaj infanĉareto estas danĝera afero pro aŭtoj kaj skoteroj kiuj ne atentas.

Sign in to participate in the conversation
esperanto.masto.host

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!