@filipo Vi malforgesis ĉi tie :-)

Mi ankaŭ havas la kontraŭan problemon kun preposicioj kelfoje, kaj uzas frazojn kiel "sub la tablon" kaj "trans la straton"…

@filipo ne zorgu. La akuzativon neniam forgesos vin.

Sign in to participate in the conversation
esperanto.masto.host

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!