Follow

Mi ĵus ŝanĝis mian poŝtelefonon kaj instalis esperanta klavaro en ĝi.
Amuze, la klavaro estas BÉPO, mi uzas ĝin post 12 jaroj en miaj komputiloj!

Sign in to participate in the conversation
esperanto.masto.host

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!