Follow

Mi fartas nekredeble post du maltrankvilaj noktoj.
Mi havas multajn taskojn kun multaj kuracistoj ĉar estas Septembro, sed mi tre ĝojas ĉi tio laboron.

Sign in to participate in the conversation
esperanto.masto.host

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!