Follow

Mi trajnas kun kunlaboranto el Parizo post la moneta kunveno de doctolib.fr

Mi tre ŝatas iri al tiuj kunvenoj sed mi ĝojas eniri en Liono!

Miaj kunlaborantoj pensas ke mi estas frenezulo per lerni Esperanton.

Sign in to participate in the conversation
esperanto.masto.host

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!