Follow

Mi nun havas profilon por mia postenoj en la serba. Ĝi estas @M

Se vi volas vidi mian malbonan ekzercitecojn kun la serba, ke sekvas tion profilon.

Sign in to participate in the conversation
esperanto.masto.host

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!